Skip to content

Missie & Visie

Bij ons op school gaan we ervan uit dat ~ je thuis voelen ~ zorgt voor een noodzakelijke, veilige basis om jezelf verder te kunnen ontwikkelen. We werken 8 jaar lang samen met alle leerlingen (en hun ouders) zodat ze met zelfvertrouwen, veel kennis en passende vaardigheden de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen zetten. Gedurende de hele schooltijd organiseren wij ons doen en laten vanuit de pedagogische visie van ‘The Leader in Me’. 

De route die leerlingen tijdens hun schooltijd op De Werft afleggen kenmerkt zich door aandacht voor zelfstandigheid, maar ook voor samenwerken, voor de brede ontwikkeling, werken met thema’s, niet de hele dag op een stoel zitten, naar buiten kijken, verwonderen en net dat ene stapje extra zetten zodat iets toch lukt.

Door middel van duidelijke regels en afspraken bieden wij structuur voor onze leerlingen (en hun ouders). Met regelmaat, rust in de school en veiligheid zorgen we ervoor dat leerlingen weten wat ze kunnen verwachten. Omdat we samen meer kunnen zien, trekken we binnen ieders verantwoordelijkheden met ouders, opvang en andere betrokkenen op. 

Onderwijs

Alle leerlingen die op De Werft zitten krijgen een doordacht aanbod gericht op een stevige basis rondom taal, rekenen, lezen, etc. Om een doorgaande, inhoudelijke lijn te hebben maken we gebruik van verschillende methodes. Maar, we weten ook dat iedere groep weer anders is. Dit betekent dat we regelmatig kijken wat de groep of juist de individuele leerling nodig heeft, en welke aanpak dan het beste past. Daarnaast zetten we als school in op vaardigheden die leerlingen nu, maar vooral ook later kunnen gebruiken, ook weer met The Leader in Me als uitgangspunt: zelfstandigheid, keuzes maken, samenwerken, verantwoordelijkheid, presenteren en verschillende digitale vaardigheden.

Ondersteuning

De Werft is een reguliere basisschool waarbij we werken met de gedachte: ‘Thuis nabij en inclusief onderwijs, tenzij’. Alle leerlingen op De Werft kunnen hier samen opgroeien en indien nodig ‘binnen de muren’ al in een vroeg stadium ondersteuning krijgen. Deze ondersteuning wordt in eerste instantie altijd binnen de eigen groep georganiseerd. Voor eventuele extra ondersteuning binnen of juist buiten de groep verkennen we ver olgens samen met de ouders en onze Intern Begeleider wat passende mogelijkheden zijn. Voor leerlingen die meer uitdaging, verdieping of Leren/Leren nodig hebben kan onze  ‘Groep 9’ een optie zijn. Leerlingen met een arrangement, toegekend vanuit het samenwerkingsverband (RSV), nemen deel aan onze ‘Onderstebovenklas’. 

De Leerlingenraad

Al enige tijd hebben we op De Werft de leerlingenraad. Van elke groep 6, 7, en 8 is een leerling afgevaardigd. Daarnaast is er ook 1 leerling van De Werft die ons vertegenwoordigt bij de INOS-leerlingenraad. Op De werft komen ze ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te praten over zaken die zij belangrijk vinden en/of wat wij graag met hen willen bespreken. Thema’s die aan bod komen hebben onder andere te maken met ‘je veilig voelen op school’, ‘het schoolplein’ of ‘de toekomst van het onderwijs’. Goede ideeën en belangrijke vragen zijn welkom en kunnen in de leerlingenraad-brievenbus gepost worden. Je komt er niet zomaar in, je moet je wel verkiesbaar stellen, een pitch houden en natuurlijk democratisch gekozen worden door de klas tijdens de verkiezing op de derde dinsdag van september.

INOS

Onze school is één van de 29 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Samen geven we binnen de gemeente Breda vorm en inhoud aan het motto: ‘Ik ben, omdat wij zijn’ en werken wij aan het ontdekken van de talenten van onze leerlingen. Wij begeleiden ze in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen. Wij willen blijven leren omdat de wereld blijft veranderen. Dat willen we ook bereiken bij onze leerlingen. Als katholieke organisatie met een maatschappelijke opdracht beseffen we hoe belangrijk het is om woorden betekenis te geven. We hebben ons motto nader uitgewerkt met de volgende kernwaarden die voor INOS van bijzondere betekenis zijn: Verbindend, Verantwoordelijk en Authentiek.

Inspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is eind 2018 uitgevoerd bij het bestuur van INOS. De inspectie heeft onderzocht of het bestuur van INOS op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.