Skip to content

Missie & Visie

Wie zijn wij?
Natuurlijk De Werft!

Kbs De Werft is een basisschool in een rustige, groene omgeving middenin de Haagse Beemden. Een school waar iedereen meedoet en zich thuis voelt. De focus van ons onderwijs ligt niet alleen op het overdragen van kennis. De maatschappij vraagt meer dan dat, van ons en van onze leerlingen. Eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend vermogen, samenwerken en doelgericht kunnen werken zijn hier voorbeelden van. Het zijn vaardigheden die een leerling ook nodig heeft om zich optimaal in deze maatschappij te kunnen ontwikkelen. Wij stimuleren dat elke leerling in staat gaat zijn om de leiding over het eigen handelen en leren te nemen. De Werft is een veilige ontwikkelplek waar een goede kennisbasis aangeleerd wordt, waar we bewust omgaan met de natuur, waar ruimte is om te bewegen en waar we samen werken aan geluk(kig zijn).

Kernopdracht
Wij willen bouwen aan een goede wereld, te beginnen in de school en bij onszelf. Op De Werft werken we daarom aan ontwikkeling en geluk op basis van vertrouwen en het delen van verantwoordelijkheid. We leren de kinderen om leiding te nemen over hun eigen ontwikkeling. We maken met een einddoel voor ogen onze eigen slimme keuzes, werken samen, groeien, zijn trots en gelukkig.

Onze kernwaarden zijn
Leerling Angel (groep 6) heeft de uitleg voor ons bedacht.

Vertrouwen
(in elkaar geloven en elkaar helpen)
Verantwoordelijk
(voor elkaar zorgen en voorzichtig zijn met anderen)
Ontwikkeling
(samen oefenen om beter te leren, met elkaar spelen)
Geluk
(blij zijn met hulp van anderen en hulp aan anderen geven)

Onderwijs

Alle leerlingen die op De Werft zitten krijgen een doordacht aanbod gericht op een stevige basis rondom taal, rekenen, lezen, etc. Om een doorgaande, inhoudelijke lijn te hebben maken we gebruik van verschillende methodes. Maar, we weten ook dat iedere groep weer anders is. Dit betekent dat we regelmatig kijken wat de groep of juist de individuele leerling nodig heeft, en welke aanpak dan het beste past. Daarnaast zetten we als school in op vaardigheden die leerlingen nu, maar vooral ook later kunnen gebruiken, ook weer met The Leader in Me als uitgangspunt: zelfstandigheid, keuzes maken, samenwerken, verantwoordelijkheid, presenteren en verschillende digitale vaardigheden.

Ondersteuning

De Werft is een reguliere basisschool waarbij we werken met de gedachte: ‘Thuis nabij en inclusief onderwijs, tenzij’. Alle leerlingen op De Werft kunnen hier samen opgroeien en indien nodig ‘binnen de muren’ al in een vroeg stadium ondersteuning krijgen. Deze ondersteuning wordt in eerste instantie altijd binnen de eigen groep georganiseerd. Voor eventuele extra ondersteuning binnen of juist buiten de groep verkennen we ver olgens samen met de ouders en onze Intern Begeleider wat passende mogelijkheden zijn. Voor leerlingen die meer uitdaging, verdieping of Leren/Leren nodig hebben kan onze  ‘Groep 9’ een optie zijn. Leerlingen met een arrangement, toegekend vanuit het samenwerkingsverband (RSV), nemen deel aan onze ‘Onderstebovenklas’. 

De Leerlingenraad

Al enige tijd hebben we op De Werft de leerlingenraad. Van elke groep 6, 7, en 8 is een leerling afgevaardigd. Daarnaast is er ook 1 leerling van De Werft die ons vertegenwoordigt bij de INOS-leerlingenraad. Op De werft komen ze ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te praten over zaken die zij belangrijk vinden en/of wat wij graag met hen willen bespreken. Thema’s die aan bod komen hebben onder andere te maken met ‘je veilig voelen op school’, ‘het schoolplein’ of ‘de toekomst van het onderwijs’. Goede ideeën en belangrijke vragen zijn welkom en kunnen in de leerlingenraad-brievenbus gepost worden. Je komt er niet zomaar in, je moet je wel verkiesbaar stellen, een pitch houden en natuurlijk democratisch gekozen worden door de klas tijdens de verkiezing op de derde dinsdag van september.

Veilige school

Helaas is het soms realiteit dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Scholen zijn sinds 2013 wettelijk verplicht om een meldcode te hanteren. Zo kunnen zij sneller en beter ingrijpen bij vermoedens van kindermishandeling. Dat hoort tot de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van INOS. De Meldcode maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van Kbs De Werft. Je vindt deze meldcode ook op www.scholenopdekaart.nl van onze school onder het kopje ‘sociale veiligheid op deze school’.

Inspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is eind 2018 uitgevoerd bij het bestuur van INOS. De inspectie heeft onderzocht of het bestuur van INOS op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.